GenAI beleid Guldensporencollege

Inleiding

Dit document beschrijft het verantwoord en ethisch gebruik van Generatieve Artificiële Intelligentie (GenAI) in onze onderwijsomgeving.

GenAI verwijst naar een vorm van kunstmatige intelligentie die nieuwe inhoud kan genereren, zoals tekst, afbeeldingen of andere media, gebaseerd op patronen en gegevens waarop het is getraind. Deze hulpmiddelen zijn momenteel breed beschikbaar en worden actief gebruikt – door leerlingen en leraren.

Binnen het Guldensporencollege geloven we sterk in de kracht van innovatie als drijvende kracht voor vooruitgang in het onderwijs. In onze kernwaarden staan niet zomaar innovatie en kansen en uitdagingen expliciet vermeld. Het bewust inzetten op GenAI biedt ons de mogelijkheid om niet alleen de traditionele onderwijsmethoden te verbeteren, maar ook om nieuwe kansen te creëren en uitdagende leerervaringen te ontwikkelen.

Door een duidelijk kader voor GenAI te definiëren, streven we ernaar om de innovatieve geest van onze leeromgeving te stimuleren, waarbij we elke leraar en leerling maximale groeikansen willen bieden. Hierbij ligt de focus op het verrijken van het leerproces, het aanmoedigen van creativiteit en het voorbereiden van onze leerlingen op toekomstige uitdagingen in een snel veranderende wereld.

Wat is generatieve A.I.?

GenAI is een technologie die geavanceerde algoritmen gebruikt om nieuwe inhoud te creëren die niet expliciet is geprogrammeerd. Denk aan tekst of code, beelden, video’s, muziek of een combinatie van dit alles. Het leert van grote datasets en gebruikt die kennis om inhoud te creëren die vergelijkbaar is in stijl of context. In de onderwijscontext kan GenAI een waardevol hulpmiddel zijn om leerervaringen voor zowel leraren als leerlingen te verbeteren en leerwinst te behalen.

GenAI genereert output als antwoord op een vraagstelling/prompt met behulp van generatieve modellen zoals Large LanguageModels (LLM’s) en baseert zich hiervoor op grote datasets.

Enkele bekende voorbeelden zijn tekstgeneratoren Bing Chat (Copilot), ChatGPT en beeldgeneratoren zoals DALL-E en Midjourney.​​​​​

Binnen ons onderwijs kan GenAI een grote meerwaarde zijn. In wat volgt worden afspraken en richtlijnen geformuleerd, aangevuld met enkele concrete voorbeelden.

Gebruik door personeel

GenAI is de volgende grote ICT-revolutie en is nu al niet meer weg te denken uit ons bestaan. We vinden het dan ook belangrijk dat GenAI binnen de schoolcontext op een zinvolle en verantwoorde manier ingezet wordt.

We denken hierbij onder andere -maar niet uitsluitend- aan:

 • Inhoudscreatie: leraren kunnen GenAI gebruiken om te helpen bij het maken van educatief materiaal, zoals lesplannen, toetsvragen, opdrachten, rubrics, quizzen en andere leermiddelen. Directie of coördinatoren kunnen GenAI gebruiken om beleidsondersteunend materiaal te ontwikkelen.
 • Gepersonaliseerd leren: GenAI kan helpen bij het aanpassen van educatieve inhoud aan individuele behoeften van leerlingen, waardoor een meer gepersonaliseerde en adaptieve leerervaring ontstaat.
 • Geautomatiseerd (of geassisteerd) beoordelen: leraren kunnen tijd besparen door GenAI

in te zetten voor het automatiseren van het beoordelingsproces voor opdrachten en evaluaties.

Gebruiksmogelijkheden voor leerlingen

Leerlingen kunnen GenAI gebruiken in de schoolcontext. Hierbij verwachten we dat ze dit op een correcte, zinvolle en eerlijke manier inzetten. Uiteraard is dit voor leerlingen een leerproces waarbij we ze als leraar ondersteunen, begeleiden en bijsturen. Enkele toepassingsmogelijkheden voor leerlingen zijn:

 • Tutoring en ondersteuning: leerlingen kunnen profiteren van door AI aangedreven tutoringsystemen die extra ondersteuning en uitleg bieden bij uitdagende onderwerpen. Zo kan GenAI complexe concepten vereenvoudigen. Gebruik GenAI bijvoorbeeld bij het studeren om leerstof in te oefenen. Of laat GenAI flashkaarten, activiteiten of hulpmiddelen voor je maken.
 • Taal leren: GenAI kan worden gebruikt om taalleermiddelen te ontwikkelen die oefenen vergemakkelijken en taalvaardigheid verbeteren. Zo kan je GenAI gebruiken als taal assistent voor het herwerken of verbeteren van zelfgeschreven teksten. Dit is vergelijkbaar met de spelling- en grammaticacheckers die we vandaag ook al kennen.
 • Creativiteitsversterking: Leerlingen kunnen hun creativiteit verkennen en vergroten met door GenAI ondersteunde tools voor kunst, schrijven en andere creatieve activiteiten. GenAI kan je stimuleren bij creatief denken, brainstormen en het genereren van ideeën vanuit verschillende perspectieven.
 • Kritisch bronnenonderzoek: bepaalde GenAI tools (Bing Chat/Copilot) kunnen helpen bij het zoeken naar bronnen. Analyseer en verwerk de verkregen informatie; kopieer ze niet zomaar.

Aandachtspunten bij het gebruik van A.I. – voor personeel en leerlingen

Net zoals bij andere (technologische) hulpmiddelen gebruiken we deze bewust, doelgericht en verantwoordelijk. Volgende richtlijnen zijn belangrijk bij het gebruik op school:

 • Verantwoordelijkheid: als gebruiker van GenAI tools blijf je verantwoordelijk voor de inhoud die gecreëerd wordt.
 • Transparantie: communiceer duidelijk wanneer GenAI tools worden gebruikt en verstrek informatie over hoe beslissingen worden genomen om vertrouwen te bevorderen. Gebruik dus ook bij GenAI output bronvermelding.
 • Controle: controleer de output van GenAI tools. GenAI wil graag antwoorden en hallucineert hierbij soms: als large language model kan deze heel samenhangende en logische teksten maken. Maar verwar dit niet met ‘waarheidsgetrouw’: als gebruiker blijf je blijf je steeds de eindverantwoordelijke, neem niets zomaar aan.
 • Ethisch gebruik: zorg ervoor dat GenAI-toepassingen voldoen aan ethische richtlijnen en geen vooroordelen of discriminatie in stand houden.
 • Privacy: bescherm leerlingengegevens en zorg voor naleving van regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR).
 • Blijf kritisch bij het gebruik: evalueer en monitor regelmatig GenAI-systemen om eventuele onbedoelde gevolgen of vooroordelen te identificeren en te corrigeren.
 • Overtref jezelf dankzij of met hulp van GenAI. Voeg met andere woorden een extra laag toe aan je werk of opdracht. Denk aan extra argumentatie of onderbouwing, kritische analyse, volledige en correcte bronvermelding, creatieve inbreng, persoonlijke insteek of reflectie, vernieuwend karakter of door extra connectie met de maatschappelijke context.

Wat kan niet?

GenAI kan veel maar dit betekent niet dat alles zomaar kan of mag binnen de schoolcontext. Hou bij het gebruik rekening met volgende aandachtspunten:

 • Vervanging voor menselijke interactie: GenAI mag niet de essentiële menselijke elementen van ons onderwijs en leren vervangen. Het moet de onderwijservaring aanvullen en verbeteren, niet in de plaats komen van oprechte menselijke interactie.
 • Enige beoordelingsmaatstaf: Hoewel GenAI kan helpen bij beoordelen, mag het niet de enige maatstaf zijn voor het evalueren van studenten. Menselijk oordeel en kwalitatieve beoordeling blijven cruciale elementen van onderwijs.
 • GenAI als enige auteur: het resultaat van GenAI wordt niet letterlijk in zijn geheel overgenomen of gekopieerd. Dit is onethisch en wordt aanzien als plagiaat. Gebruik GenAI niet om projecten te maken zonder enige persoonlijke inbreng. Op deze manier heeft het gebruik geen meerwaarde en lieg je jezelf en anderen voor.
 • Geef nooit (privacy)gevoelige of vertrouwelijke informatie (evaluaties, resultaten, LVS-info, …) aan GenAl. Er is weinig transparantie over wat ontwikkelaars/platformen hier verder mee doen. Ga na of je beschikt over de nodige toestemming of licentie voor het ingeven van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Gebruik bij voorkeur Bing Chat (Copilot) als tool binnen de schoolomgeving. Hier ben je zeker dat er voldaan wordt aan de noodzakelijke privacy eisen.

Ten slotte

Dit beleid is ontworpen om de verantwoorde integratie van Generatieve AI binnen het Guldensporencollege te begeleiden en ondersteunen, waarbij innovatie wordt bevorderd en tegelijkertijd ethische normen worden gehandhaafd waarbij welzijn van leerlingen en leraren voorop staat.

Regelmatige herzieningen en updates van dit beleid zijn essentieel om de relevantie ervan te waarborgen in het dynamische landschap van GenAI in het onderwijs. Als school willen we zowel leraren en leerlingen concreet ondersteunen in het gebruik van deze uitdagende nieuwe technologieën. Voor ondersteuning kan je terecht in het team A-PT-Digitaal leraren (kanaal 🧠 AI), bij de PedICT of op één van de sessies die aangeboden worden.

Bronnen

Verantwoord gebruik van Generatieve Artificiële Intelligentie (Academiejaar 2022-2023). (n.d.). Student Aan KU Leuven. https://www.kuleuven.be/onderwijs/student/onderwijstools/artificiele-intelligentie

AI in het onderwijs: meerwaarde of niet? (n.d.). www.vlaanderen.be. https://www.vlaanderen.be/kenniscentrum-digisprong/themas/innovatie/artificiele-intelligentie/ai-in-het-onderwijs-meerwaarde-of-niet

Richtlijnen voor het verantwoord gebruik van GenAI op RHIZO Zorgkrachtschool (L. Vanhauwere). ZOKR – Richtlijnen voor het gebruik van Generatieve AI (canva.com)

scottybreaksitdown | Work smarter, not harder. (n.d.). https://scottybreaksitdown.com/

Guldensporencollege. Pedagogisch project.

(extra) Apps in Microsoft Teams

Microsoft Teams is een krachtige tool om samen te werken en te communiceren met collega’s en leerlingen. Maar wist je dat je Teams ook kan uitbreiden met extra apps? Deze apps kunnen je helpen om je werk efficiënter, creatiever of leuker te maken.

Denk bijvoorbeeld aan Canva, een app waarmee je eenvoudig mooie ontwerpen kan maken, of BookWidgets, een app waarmee je interactieve oefeningen kan maken en delen in opdrachten van je klasteam.

Een selectie van apps is standaard bruikbaar voor iedereen met een schoolaccount, naast alle apps die enkel basisrechten vereisen. Deze apps kunnen door elke gebruiker toegevoegd en gebruikt worden.

Voor deze selectie van apps gaat het om apps die uitsluitend één of meerdere van volgende 5 rechten gebruiken:

 • Het lezen van het basisprofiel van de gebruiker
 • Aanmelden en profiel van de gebruiker uitlezen
 • Uitlezen van het e-mailadres van de gebruiker
 • Toegang tot data waar de gebruiker toe verleend heeft
 • Aanmelden van de gebruiker

Maar let op: niet alle apps die je ziet in Teams zijn zomaar beschikbaar. Voor alle apps die meer dan bovenstaande 5 rechten vragen zijn er een aantal criteria waaraan een app moet voldoen voordat deze kan worden gebruikt binnen onze schoolomgeving. Dit heeft te maken met onder andere de privacy, de kwaliteit, de meerwaarde en de kosten van de app.

Daarom werden een aantal richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat we verantwoord en veilig omgaan met het toevoegen van extra apps in Teams.

Hoe weet je welke apps je kunt gebruiken?

Als je een nieuw tabblad wilt toevoegen aan een kanaal of chat in Microsoft Teams, klik je op het plusje (+) bovenaan. Je krijgt dan een overzicht te zien van alle apps die beschikbaar zijn. Maar: niet alle apps die je ziet kun je ook daadwerkelijk gebruiken.

Sommige apps hebben namelijk extra voorwaarden of kosten verbonden aan hun gebruik, of zijn niet compatibel met onze ICT-omgeving of GDPR-regels. Daarnaast zijn sommige apps alleen zichtbaar omdat ze standaard worden aangeboden door Microsoft, maar zijn ze nog niet goedgekeurd, geactiveerd of vereisen ze extra licenties.

Een aantal voorbeelden van apps die je momenteel kunt gebruiken zijn onder andere (deze lijst kan wijzigen):

Canva – BookWidgets – Polpo – Flip – VanIn -Scoodle – Digitale Methode – iDiddit – KathOndVla

Deze apps werden gekozen/geactiveerd omdat ze een duidelijke meerwaarde hebben en omdat ze voldoen aan de nodige technische en juridische vereisten.

Je wil een app gebruiken die niet in de lijst staat?

ICT op school is een heel dynamisch gebeuren. Wil je een app gebruiken en wordt die momenteel niet ondersteund? Dan kan je volgende procedure volgen:

 1. Bespreek het gebruik van de app eerst in je vakgroep. Breng de (pedagogische) meerwaarde van de app in kaart en kijk of er geen alternatief is binnen de bestaande omgeving.
 2. Stuur je vraag -als vakgroep, met motivering- via e-mail naar de campusdirectie en ICT (ict.centraal@guldensporencollege.be) als er een duidelijke behoefte is aan de app.
 3. Wacht op het antwoord van de campusdirectie en ICT. Er wordt bekeken of:
  • de app voldoet aan de GDPR vereisten,
  • de app een meerwaarde kan bieden en past binnen onze ict-omgeving,
  • er een financieel haalbaar verhaal is.

Op basis van deze criteria wordt er de beslissing genomen of de app wel of niet beschikbaar komt binnen Teams. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.

Is de beoordeling positief? Volg de instructies op als de app beschikbaar wordt gesteld.

Op deze manier hopen we dat je zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van Microsoft Teams en de extra apps die het biedt.

Heb je nog vragen of suggesties? Laat het ons zeker weten!

Migratie Stream (klassiek) naar Stream (op SharePoint)

Microsoft Stream (klassiek) wordt binnenkort vervangen door de nieuwe versie: Microsoft Stream (op SharePoint). Op deze pagina maak je kennis met de nieuwe Stream (op SharePoint) en lees je wat de gevolgen zijn voor wie momenteel Stream (klassiek) gebruikt.

Stream (op SharePoint) is de nieuwe video-ervaring waarmee iedereen met de schoolaccount video kan opnemen, uploaden, delen en beheren, net zoals elk ander bestand. Video wordt naadloos geïntegreerd met andere apps in Microsoft 365.

Gevolgen voor wie Stream (klassiek) gebruikt

Heb je video’s gepubliceerd met Stream (klassiek) dan zullen deze video’s gemigreerd worden. We verwachten dat deze migratie voor alle gebruikers afgewerkt zal zijn tegen 6/02/2024.

Deze migratie start automatisch voor alle huidige gebruikers. Na de migratie zal je al je videos terugvinden in je persoonlijke OneDrive in een nieuwe folder Stream Migrated Videos.

Wat je moet weten na de migratie

Wanneer Stream (Klassiek) definitief stopt zal inhoud die van daaruit gedeeld werd niet langer beschikbaar zijn. Het is dus belangrijk dat je na de migratie -voor alle inhoud die je verder wenst te gebruiken- de nodige acties onderneemt.

Wordt overgenomen tijdens de migratie:

 • Titel
 • Beschrijving
 • Foto-omslag
 • Groepen waar de video mee gedeeld was

Wordt niet overgenomen – ondersteund na de migratie:

 • Deellinks stoppen met werken een Stream (klassiek) offline gaat.
 • TOC wordt overgenomen in de beschrijving maar is niet aanklikbaar. Gebruik de nieuwe functie hoofdstukken hiervoor.
 • Aantal views van de video worden op 0 gezet

Aan de slag met de nieuwe Stream (op SharePoint)

In deze video nemen we je mee voor een korte kennismaking met de nieuwe Stream (op SharePoint) en tonen we hoe je best aan de slag gaat met je videos na de migratie.

Wie meer wil weten over de nieuwe Stream (op SharePoint) kan ook hier terecht.