Herstelling buiten garantie?

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…. Voor de herstelling wordt een forfaitair bedrag van € 39 inclusief BTW per schadegeval aangerekend. Kosten daarboven wordt door de hersteller gedragen. De forfaitaire vergoeding voor schade wordt ook via deze domiciliëring geïnd. De vergoeding van € 39 zal geïnd worden bij de volgende maandelijkse betaling indien het toestel gehuurd wordt. Bij koop gebeurt de betaling afzonderlijk.

Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Je kan defecten waarvoor je moet betalen bij een herstelling, niet opsparen. Als meerdere defecten geen verband met elkaar hebben wordt dat beschouwd als meerdere afzonderlijke schadegevallen. Je zal dan het forfaitair bedrag voor elk defect afzonderlijk moeten betalen.

De technicus die de herstelling uitvoert neemt de beslissing of een defect onder garantie valt of niet. Omwille van de continuïteit in het lesgebeuren kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en oordelen in eer en geweten.

Via de normale kanalen (Smartschool en/of mail en/of telefonisch) worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie.

Is de herstelkost hoger is dan de nieuwwaarde van het toestel, vervalt dit systeem. De school neemt dan contact op met de ouders.